Hidrogeniulu (semnulu chimicu H; lat. Hydrogenium) easti protlu elementu tu Tabellu periodicu a elementiľoru, adratâ di chimistulu arusu Dmitri Ivanovici Mendeleev.

Elementulu aestu easti multu imporantu trâ bânari.