Chimia (ma ari tu anyrãpsirea di chimii) easti unã shtiintsã tsi easti ligatã cu aflarea shi caracterizarea-a substantsiljoru. Cama maxoasi ramurili di-tu chimii suntu chimia organicã shi chimia anorganicã.

Chimia easte shtiintsã tsi easti ligatã cu aflarea shi caracterizarea substantsiljoru.

Tipuri alâxire

  • Chimia anorganicã, studiulu ali substantsiloru anorganitsi, ca bunãoarã clorura di sodiu.
  • Chimia organicã, studiulu ali substantsiloru organitsi (cari pot hi hidrocarburi icã compushi functsionali), ca bunãoarã metanlu.

Isturie alâxire

Tu Evulu Mediu, ira tu loclu chimii unã shtiintsã cu numa di alchimii

Oamini alâxire

Elementi alâxire

Elementili suntu aflati tu elementiljoru. Protlu elementu easti hidrogenulu (H). Nai ma articulu elementu easti astatiniulu.

Elementi importante alâxire

Tabellu periodicu a elementiľoru alâxire

Izvuri di nafoarã alâxire

 
Commons