Chimia (ma ari tu anyrãpsirea di chimii) easti unã shtiintsã tsi easti ligatã cu aflarea shi caracterizarea-a substantsiljoru. Cama maxoasi ramurili di-tu chimii suntu chimia organicã shi chimia anorganicã.

Chimia easte shtiintsã tsi easti ligatã cu aflarea shi caracterizarea substantsiljoru.

TipuriModificare

  • Chimia anorganicã, studiulu ali substantsiloru anorganitsi, ca bunãoarã clorura di sodiu.
  • Chimia organicã, studiulu ali substantsiloru organitsi (cari pot hi hidrocarburi icã compushi functsionali), ca bunãoarã metanlu.

IsturieModificare

Tu Evulu Mediu, ira tu loclu chimii unã shtiintsã cu numa di alchimii

OaminiModificare

ElementiModificare

Elementili suntu aflati tu elementiljoru. Protlu elementu easti hidrogenulu (H). Nai ma articulu elementu easti astatiniulu.

Elementi importanteModificare

Tabellu periodicu a elementiľoruModificare

Izvuri di nafoarãModificare