Tu chimie, unâ bazâ (yini di-tu elinicâ βάση, - bazâ, ahurhiri) easti unâ substanţâ chimicâ cari tu soluţiili di apâ adarâ ioni di hidroxil -OH.