Herlu (numiru atomicu 26 shi simvollu Fe) easti unu metalu greu icã unu elementu chimicu metalicu, di-unã hromã ca cinusha, multu lipsit la fãtsearea di multi lucri singur (hãlãts, ca aratrul, bunãoarã), i amisticat cu alti metali (ca s-facã cilichea, bunãoarã).

Heru

Reactsii

alâxire

Luguria murnã-aroshi tsi u-acatsã herlu (sh-lu-aroadi) dupã tsi sta niheamã chiro dizvilit tu nutii s-cljeamã arudzinã. Proceslu prit cari arudzina acatsã herlu ari numãli di oxidari.

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.