Mandulinlu icã mandulina easti unã hãlati muzicalã tsi ari optu coardi icã teljiuri (dauã cãti dauã teljiuri cu idyea boatsi deadun) teasi pri unã soi di cutii di lemnu tsi-asunã cãndu un i ma multi teljiuri treamburã di-agudirea tsi lã si fatsi cu unã cumatã njicã di plasticã i cu dzeadzitli.

Unu mandulinu ma mari
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.