Ghearyiru (numiru atomicu 80) easti un element di chimie, cu simadilu Hg.

Ghearyiru

Ghearyiru easti parti di-tu categoria mataliloru shi easti multu toxicu.