Gura easti guva ți s-aflâ tu partea di nghiosu a caplui di omu (mârḑinitâ di dauâ budză, cu cari zburaști ș-pri-tu cari intrâ mâcarea tu trupu); guva di-tu caplu a prâvdzâloru (cu cari mâcâ și pri-tu cari scotu boț).

Unu crocodilu cu gura dișcľisâ

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.