Cãldura easti harea tsi u-ari lucrul tsi nu easti aratsi, ma caldu. Ma poati s-hibã shi atsea tsi ari unu omu tsi easti lãndzitu (arãtsitu) shi truplu-lji s-ari ncãldzãtã multu (heavrã).

Soarili easti izvurlu nai ma maxusu di cãldurã trã Terra

Tu shtiintsã shi fizicã, cãldura easti energhia transferatã anamisa unu sistemu termodinamicu shi mediu, sh-ari simvollu Q.

Vedz shi alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.