Biblia Ayia

Prota Biblia tipusitã di Johann Gutenberg, tu Ghermãnie

Biblia Aya easte vivlia tu cai sãntu adunate vivliile canonitse di scriiturle aye-a Crishcinizmolui shi Iudaizmolui.

Pi armãneashce, Biblia easte apridusa di autorlji aeshci:

  • Tu Moscopole, tu seculu XVI, di traducãtori diferentsã
  • Tu Romãnia, sade ãndao Vangheljur di parte-a Anastas Caciuperi, cai tradutsirã u-adrã multu aprope cu limba rumãnescã, ashi cã Biblia nu poate s-u achicãsescã Armãnjlj cai nu shciu rumãneashce.
  • Tu REIM di parte di Dina Cuvata, scriitor shi traducãtor armãnescu


Biblia Ayia iasti adratã ditu:Modificare

Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare