Tenta easti unu apanghiu anâlțat tu pâduri i locu dișcľis.

Ma multi tenti pi plajâ

FațireaModificare

Di-aradâ, la armâńi easti faptu di-unâ i ma multi frândzâ di vilendzâ i pândzâ sânâtoasâ di peru di caprâ (tra s-nu treacâ apa di ploai) arcati pristi pari hipțâ tu locu, iu omlu poati si sta dzua icâ s-doarmâ noaptea afiritu di ploai, neauâ, soari etc.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.