Vulcanlu icâ muntili cu focu easti unâ turlii di munti dit chipita-a curi easi fumu, focu ș-arâuri di cheatrâ tuchitâ (magmâ).

Fatsirea-a unui vulcanu la mardzinea plâciloru continentali