Fumu poate hi:

  1. cumãts multu njits sh-lãi (di cãrbuni), tsi esu multi deadun (ca unã negurã) di-tu unu lucru cãndu nchiseashti s-ardã, icã atumtsea cãndu nu ardi ghini;
  2. lucru lai shi gros (di cãrbuni) tsi s-acatsã pri mardzinea di nãuntru a sulinãljei i a ugeaclui prit cari treatsi;
Fumu adratu di unu focu mari

Vedz shi alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.