Mandulinu

(yinitâ di la Mandulinâ)

Mandulinlu icã mandulina easti unã hãlati muzicalã tsi ari optu coardi icã teljiuri (dauã cãti dauã teljiuri cu idyea boatsi deadun) teasi pri unã soi di cutii di lemnu tsi-asunã cãndu un i ma multi teljiuri treamburã di-agudirea tsi lã si fatsi cu unã cumatã njicã di plasticã i cu dzeadzitli.

Unu mandulinu ma mari
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.