Statili Uniti ali America

Statili Uniti ali America (tu angliceascâ: United States of America) easti unu statu (di turlia republicâ constituționalâ federalâ) adratâ di-tu 50 di stati ma ńiț și unu districtu federalu (Columbia icâ D.C.). Nai ma mari câsâbadz suntu: New York, Los Angeles, Chicago, Houston i Philadelphia.

Flambura a SUA
SUA pi Locu