Earna easti treilji mesh tsi suntu nai ma arcuroshlji di-tu an, cu neauã shi ngljetsuri, tsi s-aflã namisa di toamnã shi primuvearã (dit 22-li di-Andreu pãnã tu 21-li di Martsu).

Hartã tsi aratã undi suntu neauã shi ngl'etsuri pi globlu a Terra


PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.