Toamna suntu treiľi meș ți s-aflâ namisa di vearâ și earnâ (di-tu 23-li di Yizmâciunu tu 22-li di-Andreu) cându chirolu arcuredzâ, da ploi multi și virdeața ș-pońiľi s-mâlânghipsescu.

Toamna cadu frândzili


PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.