Trã alti sensuri, vedz shi Earbã

Earba di banã easti unã numã datã la ma multi erburi minuti, tsi crescu agri pri-tu pãshunji, tu locuri vlãngoasi, ma suntu sh-criscuti di omu ca hranã trã prãvdzã, cu frãndzãli fapti di trei frãndzã ma njits shi lilicili albi-vinjiti-trandafilii adunati stogu ca unã balã njicã; trifolj.

Trifolji cu patru frãndzã

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.