Nicolae Batzaria

Cu foartica

Eara dol'i: nâsu sh-nâsa Ma di cându s-cunuscurâ Albâ dzuâ, ca dunjeaua, Pân' atumtsea nu vidzurâ.

Sh-eara-ndreptu nâs crishtinlu; Ma-ndisi muljeari laie. Dzâcu aushl'i că nu-i ghini S-ljeai-nveastâ cu sivdaie.

Nu tsânea, mâratlu, minti S-hibâ dolji pi unu zboru: - Lji-avea intratâ ali Evâ Draclu-atselu cu unu cicioru.

Dzâtsea omlu "easti albâ", Easti "laie" nâsa strigâ. "Ai, muljeare, hearbi carnea"; Nâsa, tr-oarâ tra si-u frigâ. Ma, de, omlu tsi vrea s-facâ? Tatsi,-aravdâ, hunipseashti. Nicuchirâ cu cârunâ: Ni si-alasâ ni s-lâiashti. Sh-cumu vâ dzâcu, sh-imna doilji; S-dutsea, vahi, tu vbrâ hoarâ. Shi stâturâ la livadi Si s-dicurmâ theamâ oarâ. Eara vearâ, ca Sum-Chetrulu. Criscu iarba mari, mari, Avea-agiumtâ, cumu s-veadi, S-hibâ bunâ trb tâljeari. "Vedz, nveastă", dzâtsi omlu, "Vedz tsi iarbâ prucupsitâ, 'Nâ stâmânâ shi-aidi coasa, Cumu va s-cadâ-arucutitâ!" "Tsi, bârbate, ts-fudzi mintea? Nacâ vrei s-ts-arâdz di mini? Nu cu coasa s-talji iarba, Ma cu foartica, crishtine!" "Dumnidzălu si-nji ts-u-aducâ! Tutu anapuda va s-greshtsâ. Ia, ljea foartica, s-videarimu, Cumu va s-pots s-u cusueshtsâ?!" "Tora tini nu mi-nveatsâ. Io tsâ dzbcu sh-nica nâ oarâ: Că cu foartica u talji; Ashi fatsi-ntreaga hoarâ!"

"Bre, cu coasa, uryisită! Cui vrei oclji si-lji scots?" "E cu foartica, bârbate; Strigâ tini câtu s-pots!" "Nu si-aravdâ" dzbtsi omlu! Vini suflitlu la nari. "Ia grea ghini, dzâ cu coasa, Yinu pri minti, lea muljeare!" Ma muljearea - ts-aflashi omlu! "Nu cu coasa, nu shi nu!" Nu vrea s-dzâcâ, blâstimata; De, uryia lji-u putu. "S-ti ljea draclu, nathimatc, Altâ halâ nu-i cu tini: Va ti necu, s-tsâ ljiai zverca Shi si-ascap un'-oarâ ghini!" Unâ dzâsi shi ts-u-arucâ Tu-unâ baltâ cama mari. "Aidi, du-ti la tuts dratslji, Ghidi capu ca di muljeari!" S-dusi, s-dusi, u lo apa, Pân' di gushi i nicatâ. "Dzâ cu coasa" strigâ omlu; "Dzâ ca s-eshtsâ ascbpatâ!" Ma muljeare mutâ mâna Shi ca foarticâ u minâ "Nu cu coasa, crechi, bârbate!" Sh-cadi-nghiosu, tu balta-mplinâ.

  • Lucru di chirutu, Shi ashi s fatsi, Yislu alu Costa, Vaca alu Cole, Avea capu Cole, Videa tãpiili, Nu spunets la mnjeri, Fure fure nu tsã arshini, Vedz cu bunlu bre crishtine, Vedz cã scrie amirãlu, Vor s mãritã moashili, Cu foartica, Nu si acatsã armãnlu, Aroshi suntu di sãndzã, Chita la bãsearicã, Iasti unã cu catilu, Iara ntregu ca tini, Poarca preftului, Muritslj ghini.

Izvuri di Nuntru

alâxire

Izvuri di Nafoarã

alâxire

Biblioyrathilj

alâxire