Arhimede

inventatoru, astronomu și mathematicianu di-tu Gârția

Arhimede di Siracuza (grâțeascâ: Αρχιμήδης; 287 n.Hr. –212 d.Hr.) [1] fu unu omu de ştiinţâ di-tu Gârția. Elu fu şi inventatoru, astronomu și mathematicianu. S-amintă tu câsâbălu Siracuza, pi nisia a Siciľei.

Arhimede

Tatlu a lui eara Fidias, unu astronomu, și easti cu puteari câ eara tu taifa a unui vâsilă di Siracuza. Siracuza eara tu ațelu chiro unu câsâbă multu avutu , la malu a Siciľei. Anda Arhimede a vea 10 ańi, nchisi Alixândria, tu Misirie. Acloațea neadzi la șculia alu Euclidu, unu mathematicianu cu multâ anamâ. Nu știmu multu di bana personalâ alu Arhimede, trâ exemplu, nu știmu cara eara luatu icâ cara avu ficiori. Fu vâtâmatu anamisa a unâľei invazii Romani.

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Evans I.O. (1962). Inventors of the world. Warne. p. 11.