Mathematică

Evclidos mathematiciar gãrtsescu di seculu III n.H.

Mathematicã easte truplu di shciintsã tsi are tu tsentru-a ljei contseptile ti quantitate, structurã, spatsiu shi alãxire shi distsiplina academicã tsi le-cerceteadzã.

Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

BiblioyrafiljModificare