Acu

sculă di cusut
Unu acu

Ac alâxire

Unu acu easti unã hãlati njicã shi suptsãri di cilechi, cu-unã mitcã tu-un capitu sh-unã guvã (ureaclji) tu-alantu, pri-tu cari s-treatsi hirlu ti cuseari lucri; alti hãlãts (ca aclu di chinu) tsi sh-u-aducu cu-unu acu di cusearia.

Vedz shi alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.