Acu

sculă di cusut
Unu acu

AcModificare

Unu acu easti unâ hâlati ńicâ și supțâri di cilechi, cu-unâ mitcâ tu-un capitu ș-unâ guvâ (ureacľi) tu-alantu, pri-tu cari s-treați hirlu ti cuseari lucri; alti hâlâț (ca aclu di chinu) ți ș-u-aducu cu-unu acu di cusearia.

Vedz șiModificare

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.