Unâ țigarâ easti unu sulu ńicu di carti multu supțâri tu cari s-ari bâgatâ nuntru tutumi tâľeatâ tu cumâț ńiț, ți s-aprindi la unu capit ș-cu capitlu a alantu, hiptu n gurâ, s-tradzi fumu tu cheptu.

Doauâ țigâri
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.