Zicu A. Araia (f. 1 di Avgustu 1877, Samarina, Gãrtsia — m. 1945) fu unu poetu armãnescu.

S-amintã tu protlu di Avgustu, 1877, tu nai ma nalta hoarã armãneascã, Samarina. Pãnã tu anlu 1894 s-dusi Yimnaziulu armãnescu di Ianina. Dupu yimnaziu, nchisi ti Litseulu di Bituli.

Tu anlu 1897, njeardzi Bucureshti, ca s-u facã Facultatea di Literi. Nu u bitiseashti di-tu unã itie materialã, ma s-bagã tu Shculia Superioarã di Agriculturã di-tu Herãstrãu (1898–1899), cu bursieru.

Tu 1900 s-toarnã tu Balcani, iu aflã unu locu di institutoru Metsova shi Pretori. Apoaia, institutor-directoru Samarina (veara) sh-Vlahi Iani — tu chirolu a iernãljei. Tu 1924 aprucheashti unã catedrã la Litseulu Romãnu di Grebena.

Avu scriatã tu revistili: Lumina (19071908), Calendarul românesc (1911), Lilicea Pindului (1911), Flambura (1912, 1914), Peninsula Balcanică (1924, 19261927), Almanahul Românesc «Frățiľia» (1928), Revista aromânească (1929), Lumina (1936-1937), Dimîndarea] (1938).

Tu revista Frățiľia avu tricutã pi armãneashti poezie alu George Coșbuc, poetu romãnu: Moartea lui Fulger shi Nunta Zamfirei.

Operã selectivã alâxire

 • Calea, ãn Lumina (anu 2, nr. 5) (Maiu 1904), p. 152.
 • Farã mshatã, învirinată, Lumina (anu 1, nr. 1) (Yin–Mar 1936), pp. 23–24.
 • Mash s–him armãni, Lumina (anu 1, nr. 2) (Apr–Cir 1936), pp. 29–30.
 • N–doauã sboare s–trã Chiratsa, Lumina (anu 1, nr. 4) (Sum–And 1936), pp. 23–24.
 • Si–isusi sh'Chiratsa anuoastrã, Lumina (anu 2, nr. 1) (Yin–Apr 1937), pp. 14–15.
 • Maiulu'n Pind, Calendarul aromânesc (1911), p. 51.
 • Flamburei. Urare închinată revistei, Flambura (anu 1, nr. 3) (Apr 1912), p. 4.
 • Mirãchi…, Flambura (anu 1, nr. 6–7) (Cir 1912), pp. 6–7.
 • Nu–i di unlu cã–i di dolji, Flambura (anu 1, nr. 6–7) (Alu–Avg 1912), p. 5.
 • Ieara'n Pind, Flambura (anu 2, nr. 1 (Yin 1914), pp. 1–2.
 • Toamna–n Pind, Frățiľia (1927), p. 89.
 • Nasi ali Tine, Frățiľia (1928), pp. 110–111.
 • Vanughelitsa, Lumina (anu 5, nr. 7) (Alu 1907), pp. 224.
 • Toamna 'n Pind, Lumina (anu 5, nr. 11–12) (Brum–And 1907), pp. 35–38.
 • Doi fratsi din Pindu, Lumina (anu 6, nr. 3) (Mar 1908), pp. 8–9

Advghivãsea shi alâxire

 • Scrima, Ioan. Poetul Zicu Araia. Date biografice şi note critice asupra creaţiei literare în limba maternă / Lumina (1936), an. 1 nr. 1 : pp. 9–18.

Bibliografie alâxire

 • Faifer, Florin. Pluta de naufragiu. Samarineanul, tu Convorbiri Literare.
 • Berciu-Drăghicescu, Adina, Pariza, Maria. Aromânii în publicațiile culturale (reviste, almanahuri, calendare). 1880–1940 / Sigma (București): 2004, ISBN: 978-973-649-133-7.