Lilicea Pindului (Andreu 1910 — Yinaru 1912) fu unã revistã literarã armãneascã tipusitã Bucureshti.

Redactsia eara adratã di unã paree di studentsã: C. Sufleri, T. Ceapara, D. Caciona, M. Iancu, I. Foti, N. Badralexi, D. Babuş, N. Caragea, A. Culina, C. Ioţu, N. Papuli şi I. Zuchi.

Bibliografie alâxire