Lumina (1903–1908)

(yinitâ di la Lumina)

Lumina (1 Yinaru 1903 — Cirisharu–Avgustu 1908) fu unã revistã armãneascã scoasã tu Bituli (Monastir), tipusitã la Bucureshti di Casa Corpului Didactic shi Bisericesc Romãn din Imperiul Otoman. Directorlu a ljei eara Dumitru Cosmulei.

Coperta a revistãljei Lumina

Di-tu anlu 1904, directorlu Dumitru Cosmulei easti alãxitu cu Nicolae Batzaria, dupu cari yini C. I. Cosmescu.

Pri-tu colaboratori ali revistã s-aflã: N. Batzaria, I. D. Arginteanu, V. Diamandi-Amniceanu, Yioryi Zuca, Zicu A. Araia, dr. Tașcu Trifon shi Theodor Capidan, Yioryi Murnu, Constantin Belimace icã Tașcu Iliescu.

Bibliografie alâxire

Ligãturi di nafoarã alâxire