rup Utilizatorlu-aistu u-zburashce limba armãneascã ca limba di dadã.

Escu un Armãn cai are dor ti Armãnamea sh-ti atsea limba armãneascã s-nu chearã. Zburãscu ma multu di 5 limbi shi ursits shi scriats-nji pi Wikipedia armãneascã, mas avets interes ti Armãnamea.