Stizma easti partea-a casãljei (stizma tsi sta mproastã) cari anparti un udã di-alantu (icã nuntrlu di nafoara a casãljei) sh-tu cari s-aflã astãsiti multi ori firidzli shi ushli, icã adãrãmintul anãltsat tra s-anpartã unã parti di altã parti a unui lucru (vedz shi gardu).

Unã stizmã faptu di-tu cheatri, trã unã casã

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.