Gardlu easti adãrãmintu (di scãnduri, di stizmã, di metalu, etc.) sculat di-un nicuchir deavãrliga di-un loc (avlii, gãrdinã, etc.) tra s-nu-alasã prãvdzãli i oaminjlji s-intrã i s-easã di-aclo fãrã izini.

Unu gardu

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.