Los Angeles

Los Angeles (angliceascã: The City of Los Angeles icã LA) easti nai ma mari cãsãbã di-tu California shi andoilea nai ma mari cãsãbã di-tu Statili Uniti ali America, cu unã populatsie di 3.792.621 bãnãtori (tu anlu 2010).[1] Tu Los Angles ari unã dzonã multu maxoasã, Hollywood, loclu iu s-adreadzã nai ma multi filmi di-tu SUA.

Los Angeles

ReferintsiModificare

  1. US census 21 XI 2014