New York (angliceascâ: The City of New York icâ NY) easti nai ma mari câsâbă di-tu Statili Uniti ali America, cu unâ populație di 8.175.133 bânâtori (tu anlu 2010), și unâ di nai ma mari câsâbă di pi Locu.

New York