Doi plimuni

Plãmãn alâxire

Plimunlu (icã plãmãna) easti unu di dauãli mãdulari a omlui icã a animaliloru di-tu cheptu, di-unã parti sh-di-alantã, tu cari tradzi prota vimtul tra s-lu scoatã deapoea (cãndu ljea anasã).

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.