Pacfoni easti ațea ți ari omlu cându ameasticâ dauâ i ma multi metali icâ elemeanti chimici, di-aradâ cu tuchirea a loru deadunu, trâ a li fați s-hibâ ma buni, ma duri, s-dânâseascâ ma multu.

Cilechi, unâ soi di pacfoni
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.