Pacfoni easti atsea tsi ari omlu cãndu ameasticã dauã i ma multi metali icã elemeanti chimici, di-aradã cu tuchirea a loru deadunu, trã a li fatsi s-hibã ma buni, ma duri, s-dãnãseascã ma multu.

Cilechi, unã soi di pacfoni

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.