Luplu (Canis lupus) [1] easti unu animalu di-tu ordinlu științificu Carnivora.

Unu lupu murnu

Easti unâ prici carnâfoanâ (ți bâneadzâ cu carni) di pâduri ți ș-u-aduți cu cânili. Luplu easti lungu di vârâ metru ș-giumitati, cu guna murnâ, zverca largâ, caplu mari și cu muțca și urecľili chipitoasi.

Izvuri di nafoarâModificare

  1. Di-tu dixionline.net, Dicționar online pi armânești 23 Avgustu 2014

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.