Luplu (Canis lupus) [1] easti unu animalu di-tu ordinlu shtiintsificu Carnivora.

Unu lupu murnu

Easti unã prici carnãfoanã (tai bãneadzã cu carni) di pãduri tsi sh-u-adutsi cu cãnili. Luplu easti lungu di vãrã metru sh-giumitati, cu guna murnã, zverca largã, caplu mari shi cu mutsca shi urecljili chipitoasi.

Izvuri di nafoarã

alâxire
  1. Di-tu dixionline.net, Dicționar online pi armânești 23 Avgustu 2014
 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.