Unu cãni, Ciobãnescu romãnesc di Bucovina

Cãine alâxire

Cãnilu eati unu mamiferu domesticu di-tu familia Canidae. Suntu ufilisatsi trã multe lucruri.

Tu shtiintsã ari numa di Canis lupus familiaris.