Gâsca icâ pata easti unâ turlie di puľiu di casâ, ma mari di gâľinâ i paphi, cu gușa lungâ, cu peanili sivi pi pâltâri și albi pi pânticâ, ți easti criscutâ trâ carni, oauâ și peanili cu cari s-fac câpitâńi.

Gâscâ

Mscurlu-ali gâscâ ari numali di gusac icâ gâscu

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.