Istoria (gãr. ἱστορία, lat. historia) easte shtiintsa cari le-xitãseshce evenimentile tu chirolu cai sântu ligate cu omlu.

Prota frãndzã a Istoriiljei al Istoritslji di tu Lume

Izvuri di nuntruModificare

Isvuri di NafoarãModificare

AltiModificare

BiblioyrafiljModificare