Ganta easti unâ soi di strańiu ńic ți-acoapirâ mâna (di pândzâ, lânâ, cheali, lasticu, etc.) faptu maxus tra s-u-afireascâ mâna di arcoari (murdâriľi, etc.) i s-hibâ purtat maș trâ mușuteațâ și câmârusiri.

Ganti fapti di-tu lasticu