Strańiu

Unu strańiu easti unu zboru cu cari s-aducheaști iți nviscâmindu cu cari si nveaști omlu. Ca bunâoarâ, strańi suntu tricoulu icâ bâca.