Crãciunlu icã Amintari a lui Isa Hristo suntu dzãlili di-tu an (25-li tu 27-li di Andreu) tsi crishtinjilji yiurtisescu dzua tsi s-amintã Hristolu.

Icoanã tsi aratã Amintari a lui Hristo.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.