Cãlãmbuchilu (Zea mays; icã misuru, arapositi) easti unã plantã di yiptu cu truplu analtu (cãt omlu sh-cama), sãnãtos sh-gros, cu frãndzãli lundzi shi chipitoasi, cu lilicili mascuri tsi sta adunati tu unu arapun tu chipita a truplui shi atseali feamini tsi sta tu-un cucuci anvãlit cu frãndzã, lungu di vãrã palmã, cu yimishi-gãrnutsã (lugursiti ca yiptu) tsi crescu pri cucean, cari s-matsinã sh-da unã fãrinã galbinã di cari s-fatsi culeashlu (cãcimaclu).

Misur i Cãlãmbuchiu
Zea mays "fraise"
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'

Zboara yine di-tu limba elinicã, undi ari ufilisari terminlu di Καλαμπόκι (kalampuki).

Vedz shi alâxire

 

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.