Modellu ali Big Bang

Big Bang easti numili unei teorii di științâ ţi dzâți cumu s-amintă universlu, cari li-adră stealili pi cari noi li vedemu tora.