Arhitectura easti știința i arta di proectari și anâlțari di acareți. Omlu ți ari nvițatâ sculii analti di arhitecturâ ari numa di arhitectu.

Acareți di-tu Cluj, ți au faptâ cu agiutorlu-a arhitecturii