Tu lao, aloolulu (cu numâli alternativi di alcohol, șpirtu, țipuriși) easti unâ muľiturâ ișitâ di-tu fermentarea (aprindearea) a zahariľiei di-tu dzama di-auâ (di-tu fructi, di-tu grâni, etc.), ți s-aflâ amisticatâ tu birâ, yinu, arâchii, etc., ș-cari lu mbeatâ omlu ți bea multâ di ea.

Formula di alcoolu tu chimie

Tu chimie, ari numa di alcoolu unu compusu organicu hidroxilicu, ți ari unâ grupâ hidoxilu -OH ligatâ di unu atomu di carbonu saturatu.

PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.