Yumarlu (Equus africanus asinus) easti unâ animalu di-tu taifa a caľiloru ți ș-u-aduți cu unu calu, ma easti ma niț, cu caplu mari și cu urecľilii lundzi. Easti unâ pravdâ.

Yumaru