Theatre armãneshci di tu diaspora

Theatro di tu Statile Unite ali Americhie

alâxire

Theatre armãneshci avea tu bisearica Ay. Dhimitri tu Bridgeport; Ay. Ioani Pãtãgitorlu tu Woonsocket; shi Ay. Dhumitru tu New York. Tu theatrile aishci s-giucarã dramile:

Izvuri di nuntru

alâxire

Isvuri di Nafoarã

alâxire