Crustalili di platinâ

Platina (numiru atomicu 78, Pt) easti unu elementu chimicu, unu metalu scumpu ṭi s-asamânâ cu asimi (cu-unâ hromâ albâ luțitoari ș-mușatâ).