Nicolae Ceaushescu

Nicolae Ceaushescu fu biringi prezidentlu ali Râmânii tu chirolu 1974 - 1989 shi secretaru general al Partidulii Comunist Român 1965-1989. Estă apokiu politica Romãnia di S.U.A., Libia shi Coreea di Nord. Nveastâ lui fu Elena Ceaushescu.

Ceausescu-Comisar-1954.jpg
Ceaushescu tzine un discurs