Mineralili suntu substanți di-tu naturâ ți suntu solidi (ma arar fluidi), ți suntu adrati di-tu crustali, adrati di-tu ma multi turlii di elementi chimici. Mineralili suntu parti di-tu cheatri și minereuri.

Mineralili
Commons