Milton shi Ianachia Manachia

Ianachia shi Milton Manachia sãntu protslji sineashci-a Balcanlui. Doilji sãntu di soia armãneascã, a sãntu faptsã tu hoarã Avdhela, azã tu Gãrtsia. Ianachia easte faptu anlu 1878, a muri 1954 tu Sãrunã shi Milton tu anlu 1882 a muri 1964 tu Bitule. Protslji filmuri le-adrarã Bitule tu anlu 1905. Di 1898 pãnã 1904 avurã studio ti fotoyrafia tu Ianina, Gãrtsia shi anlu 1905 yinirã tu Bitule iu continuã s-facã cadzãri shi featsirã fondu di 17,300 di cadzãri adrate tu 120 di locuri. Protã steao di filmu ira maia-a lor Despa Manachia cum u-lucreashce lãnã. Londra anlu 1905 u-acumprirã Camera Biscop, cu tsi s-featsirã nai ma cunuscuts.

Ianachia shi Milton Manachia

Azã, tu tinjia-a Fratslor Manachia, sãntu formate Festivalu ti Film "Frats Manachia" shi Comuna armãneascã tu Bitule u-poartã numa-a fratslor.


Izvuri di Nuntru alâxire

Izvuri di Nafoarã alâxire

Alti alâxire

Biblioyrathilj alâxire