Unã insectã easti unã prici multu njicã cu exoscheletu, tsi easti parti di-tu taifa Insecta, categoria Arthropoda. Unili insecti au numa di bubulicu, bumbãracu, yeatsã etc.

Alghina, unã insectã

Specii alâxire

Ca bunãoarã, insecti suntu: